Uslovi korišćenja

(Poslednje ažuriranje: 29. decembar 2020. god.)

Ovi uslovi korišćenja (dalje u tekstu „Uslovi korišćenja“) predstavljaju temeljne pravno obavezujuće uslove i rokove korišćenja usluga i informacija na ovom vebsajtu od strane korisnika ovog vebsajta (dalje u tekstu „Vebsajt“). Samim posetom ovom vebsajtu prihvatate kao obavezujuće ove Uslove korišćenja, koji stupaju na snagu već tokom vaše prve posete Vebsajtu. Ako se ne slažete sa niže navedenim uslovima, molimo vas da ne koristite Vebsajt.

Za održavanje i rad Vebsajta odgovorna je kompanija: Gedeon Richter Plc H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary, Cg. 01-10-040944 sa predstavništvom – PREDSTAVNIŠTVO RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYILVANOSAN MUKODO RT BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br. 6, matični broj 29014035, PIB 105189199 (dalje u tekstu „mi“, „nas“ ili „Kompanija“).

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku revidiramo ili izmenimo i dopunimo ove uslove korišćenja ažuriranjem ovog dokumenta. Na osnovu oznake „poslednji put ažurirano“ navedene na samom početku Uslova korišćenja možete se informisati o tome kada su ovi uslovi poslednji put revidirani. Preporučujemo da odštampate ove uslove kako biste mogli kasnije da ih koristite po potrebi. 

Ako postoji bilo koji sukob između ovih uslova korišćenja i konkretnih odredaba koje se pojavljuju na nekom drugom mestu na Vebsajtu, prevagu imaju ovi uslovi korišćenja.

 1. OGRANIČENO KORIŠĆENJE

Sadržaj ovog vebsajta i bilo kog materijala objavljenog na njemu predstavljaju intelektualnu svojinu Kompanije ili davaoca/davalaca licence Kompaniji, i mi vam dajemo samo ograničenu neekskluzivnu, neprenosivu licencu za korišćenje ovog vebsajta i sadržaja dostpunih na  njemu, koja se kao takva ne može ustupiti. Sadržaj ovog vebsajta i materijali objavljeni na njemu su zaštićeni zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom sveta. Sva takva prava su zadržana. Naš status (kao i status bilo kojih identifikovanih saradnika) kao autora sadržaja na našem vebsajtu, odnosno imaoca bilo kog prava intelektualne svojine mora uvek biti priznat. Morate da zadržite i obratite pažnju na bilo koje komentare koji se odnose na autorska prava i druga prava intelektualne svojine na preuzetim stranicama i stranicama štampanim sa ovog vebsajta. Nije vam dozvoljeno korišćenje imena i trgovinskih oznaka (žigova) naše Kompanije bez našeg prethodnog odobrenja.

Zabranjeno je, i u celosti i delimično, prosleđivanje, menjanje ili korišćenje sadržaja Vebsajta, uključujući i celokupan sadržaj, slike, audio i video materijale, u javne ili komercijalne svrhe bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije. Potvrđujete i slažete se da, osim u slučaju kada zakon drugačije nalaže, celokupan sadržaj objavljen na ovom vebsajtu podleže primeni zakona o autorskim i srodnim pravima i da se isti ne sme koristiti bez dozvole Kompanije i dozvole relevantnog autora istog ni na koji drugi način osim u skladu sa uslovima opisanim u ovim uslovima o korišćenju ili u skladu sa odredbama izloženim u tekstu o datom vebsajtu.

Kompanija i treća lica Vam na ovaj način ne ustupaju i ne prenose bilo koja lična, odnosno moralna ili imovinska prava ili ovlašćenja koja im pripadaju po osnovu trgovinskih oznaka (žigova), patenata i drugih prava intelektualne svojine, naznačenih u tom smislu.

2. OGRANIČENJA I ISKLJUČIVANJA ODGOVORNOSTI

Ovaj vebsajt i njegove usluge usmereni su na ljude koji imaju prebivalište u Republici Srbiji. Ne izjavljujemo da je sadržaj dostupan na našem vebsajstu ili preko našeg vebsajta prikladan za korišćenje na drugim lokacijama.

Vebsajt možete posetiti i koristiti na svoj sopstveni rizik. Sadržaj ovog vebsajta je namenjen samo u svrhu opšteg informisanja i isti ne predstavlja medicinski savet ili dijagnozu na koji/koju bi trebalo da se oslonite. Ne sme se tumačiti kao sadržaj savetodavnog tipa ili kao preporuka, i takve informacije ne smeju služiti kao osnova za donošenje bilo koje odluke ili preduzimanje bilo koje radnje, uključujući bilo koje medicinske informacije postavljene na Vebsajtu, koje ne mogu biti zamena za detaljne medicinske savete prilagođene potrebama svakog pojedinačnog pacijenta. Ni ovaj vebsajt ni njegov sadržaj nemaju za cilj da zamene savet ili dijagnozu koje daje, odnosno postavlja zdravstveni radnik; uvek savetujemo da se za pomoć obratite kompetentnom zdravstvenom radniku ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem.

Ovaj vebsajt može da sadrži i netačne informacije i tipografske greške. Zadržavamo pravo da tekući sadržaj, kao i programe i proizvode opisane u informacijama, izmenimo, ispravimo i/ili poboljšamo bez prethodnog obaveštenja. Činimo razumne napore u cilju ažuriranja informacija na našem vebsajtu, ali ne izjavljujemo, ne jemčimo, niti garantujemo, ni izričito ni prećutno, da je sadržaj na našem vebsajtu tačan, potpun ili ažuriran.

Naš Vebsajt služi samo u svrhu korišćenja u domaćoj sredini i privatno, i slažete se da nećete koristiti naš vebsajt u bilo koje komercijalne ili poslovne svrhe.

Ni na koji način ne isključujemo, niti ograničavamo našu odgovornost prema vama gde bi takvo odricanje odgovornosti bilo nezakonito. U onoj meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, ni Kompanija ni druga lica koja učestvuju razvoju i radu ovog vebsajta nisu odgovorni za bilo koju grešku, štetu, gubitak podataka, ili bilo koju grešku u sadržaju na ovom vebsajtu koji mogu proisteći – direktno, indirektno ili slučajno – u vezi sa uspostavljanjem veze, pretraživanjem ili preuzimanjem sadržaja prilikom posete ovom vebsajtu.

Možemo da privremeno obustavimo, povučemo ili ograničimo dostupnost našeg Vebsajta u celosti ili bilo kog njegovog dela iz poslovnih i operativnih razloga, bez bilo kog prethodnog objašnjenja ili obaveštenja o tome.

3. LINKOVI TREĆE STRANE

U onom delu u kom ovaj vebsajt sadrži linkove ka drugim vebsajtovima ili resursima koje obezbeđuju treće strane, ti linkovi se navode u čisto i isključivo opšte informativne svrhe. Takve linkove ne bi trebalo tumačiti kao naše odobrenje za korišćenje vebsajtova ka kojima ti linkovi vode ili informacija do kojih preko tih linkova možete doći. Nemamo kontrolu nad sadržajem tih vebsajtova ili resursa. Navedenim linkovima pristupate na sopstvenu odgovornost i Kompanija se ne može držati odgovornom za sadržaj, korišćenje, sistem zaštite ili bilo koju štetu koja može nastati korišćenjem, odnosno pristupom drugim vebsajtovima ili resursima.

4. PRAVILA PONAŠANJA

Dok ste na našem Vebsajtu, prihvatate da ćete se ponašati u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i regulativama. Od korisnika Vebsajta očekujemo da poštuje zakon, kao i prava i dostojanstvo drugih posetilaca.

Naš Vebsajt i usluge koje nudimo na našem Vebsajtu ne smete koristiti:

 • ni na koji način na koji biste kršili bilo koje važeće zakone ili regulative;
 • ni na koji način na koji bi takvo korišćenje Vebsajta bilo nezakonito ili bi isto predstavljalo prevarnu radnju, niti na bilo koji način u nezakonitu svrhu ili u svrhu činjenja prevarne radnje ili sa nezakonitim ili prevarnim učinkom;
 • ni na koji način na koji bi takvo korišćenje predstavljalo povredu zakonskih prava ili dostojanstva drugih lica, odnosno vašu nameru da povredite ili na drugi način narušite zakonska prava ili dostojanstvo drugih lica;
 • da biste se predstavili kao da ste vi neko drugo fizičko ili pravno lice, uključujući, ali se ne ograničavajući na ukazivanje postojanja povezanosti sa Kompanijom na bilo koji način onda kada takve povezanosti nema;
 • u cilju prenosa, ili omogućavanja slanja, bilo kojih nenaručenih, nedozvoljenih odnosno nezakonitih oglasnih ili drugih promotivnih materijala ili bilo kog drugog vida sličnog posredovanja;
 • u svrhu selektovanja određenih informacija (frejming) ili preslikavanja bilo kog dela Vebsajta;
 • u svrhu kreiranja baze podataka preuzimanjem i pohranjivanjem sadržaja ovog Vebsajta;
 • u svrhu svesnog prenosa bilo kojih podataka, slanja bilo kog materijala koji sadrži viruse, „Trojance“, crve, softvere za špijuniranje (spajvere), reklamne softvere (advere), ili bilo koje druge štetne programe ili sličan računarski kôd dizajnirane da imaju neželjeno dejstvo na rad bilo kog računarskog softvera ili hardvera; ili
 • radi ostvarivanja neovlašćenog pristupa našem Vebsajtu, serveru na kom se čuva naš Vebsajt ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka povezanim sa našim Vebsajtom. Izveštaj o svakom tako nastalom kršenju dostavićemo nadležnim organima za sprovođenje zakona, i sarađivaćemo sa tim organima tako što ćemo im dostaviti podatke o vašem identitetu.

Ako dođemo do saznanja da su bilo koje aktivnosti, informacije ili materijali poslati preneti ili na drugi način učinjeni dostupnim preko našeg Vebsajta ili u vezi sa našim Vebsajtom, a koji mogu predstavljati kršenje ovih uslova korišćenja, imamo pravo, ali ne i obavezu, da respektivne informacije ili materijale uklonimo sa vebsajta ili da onemogućimo pristup takvim informacijama i materijalima, ili da vam uskratimo svako dalje korišćenje naših vebsajtova odmah i bez odlaganja.

5. TEHNIČKA ODGOVORNOST

Ne garantujemo da će naš Vebsajt biti bezbedan ili zaštićen od grešaka, malvera ili virusa. Odgovorni ste za konfigurisanje svoje informacione tehnologije, kompjuterskih programa i platforme da biste pristupili našem Vebsajtu kao i za propisno korišćenje istog. Predlažemo vam da koristite zaštitni zid i softver za zaštitu od zlonamernog (štetnog) softvera (malvera).

U onoj meri u kojoj zakon to dozvoljava nismo odgovorni i ne možemo se smatrati odgovornim za bilo koju štetu koju pretrpi vaš računar ili bilo koja vaša imovina prilikom povezivanja na ovaj vebsajt, kao ni prilikom povezivanja, korišćenja i pretraživanja njegovog sadržaja, uključujući i bilo koji neželjeni događaj koji se može javiti prilikom preuzimanja bilo kog materijala, podataka, teksta, slike, video ili audio materijala.

Pored toga, u onoj meri u kojoj zakon to dozvoljava, nismo odgovorni za bilo koje direktne ili indirektne štete, gubitke ili troškove koji mogu proizaći iz nepravilnog rada Vebsajta ili kvara na Vebsajtu ili iz bilo kojih sličnih razloga.

6. ZAŠTITA I PRISTUPAČNOST PODATAKA

Naše Obaveštenje o zaštiti privatnosti i Obaveštenje o „kolačićima“ definišu uslove pod kojima vršimo obradu bilo kojih ličnih podataka koje prikupimo od vas, ili koje nam vi dostavite. Prilikom pristupanja ovom vebsajtu prihvatate uslove našeg Obaveštenja o zaštiti privatnosti i Obaveštenja o “kolačićima“. Uslovi Obaveštenja o zaštiti privatnosti i Obaveštenja o „kolačićima“ predstavljaju sastavni deo ovih uslova korišćenja.

U slučaju da odlučite da ne dostavite zahtevane lične podatke, prihvatate mogućnost da možda nećete moći da pristupite izvesnim delovima ovog vebsajta.

7. LINKOVI KA VEBSAJTOVIMA KOMPANIJE, OKVIRI

Na naš Vebsajt se možete povezati pod uslovom da to činite pošteno i u skladu sa zakonom, i da ne nanosite štetu našem ugledu ili da isti ne iskorišćavate. Vezu sa našim Vebsajtom ne smete uspostaviti na način na koji biste sugerisali bilo koji oblik udruživanja, odobrenja ili reklamiranja na našoj strani tamo gde isti ne postoji. Linkovi ka vebsajtovima Kompanije mogu biti sadržani na drugim internet stranicama, odnosno resursima. Kompanija ne upravlja navedenim internet stranicama, odnosno resursima i ne može snositi odgovornost za sadržaj, korišćenje, sistem zaštite ili bilo koju štetu koja može nastati korišćenjem, odnosno pristupom navedenim internet stranicama, odnosno resursima, kao i korišćenjem linkova sa navedenih internet stranica, odnosno resursa koji vode ili navodno vode ka vebsajtovima Kompanije.

8. USAGLAŠENOST

Svako nepoštovanje odredaba ovih uslova korišćenja predstavlja materijalno kršenje uslova pod kojima vam je dozvoljeno korišćenje našeg Vebsajta, što može rezultirati preduzimanjem svih ili bilo koje od svih dole navedenih radnji:

 • trenutno, privremeno ili trajno oduzimanje prava na korišćenje našeg Vebsajta;
 • izdavanje upozorenja;
 • pokretanje sudskog postupka protiv vas, a posebno za nadoknadu svih troškova po osnovu obeštećenja (uključujući, ali se ne ograničavajući na razumne i opravdane administrativne i sudske troškove), koji rezultiraju iz takvog kršenja;
 • dalje vođenje parnice protiv vas; ili
 • saopštavanje informacija nadležnim organima za sprovođenje zakona, za koje razumno smatramo da je iste neophodno dostaviti tim organima ili u pogledu kojih postoji zakonska obaveza dostavljanja nadležnim organima.

9. VAŽEĆE PRAVO

Ovi Uslovi korišćenja su u celini sačinjeni u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, te se u skladu s tim sva pitanja iz ovih Uslova korišćenja imaju tumačiti primenom i u skladu sa propisima Republike Srbije. Svi nesporazumi, pitanja i sporovi koji proisteknu iz primene ovih Uslova Korišćenja rešavaće se primenom prava Republike Srbije.

Svi sporovi koji nastanu iz ili povodom primene ovih Uslova korišćenja rešavaće se pred sudovima Republike Srbije.

10. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Vebsajtom ili ovim uslovima korišćenja, molimo vas da kontaktirate:

Richter Gedeon Nyrt.

Representative Office Serbia

Vladimira Popovića br. 6

11070 Novi Beograd, Srbija

Tel./Fax. 0116608998; 0116608958

Ili putem e-mail Kontakt forme https://richter.rs/kontakt-forma/

Predstavništvo Richter Gedeon NYRT.
Direktor predstavništva dr Jelena Ristić
Adresa: Vladimira Popovića 6, 11070 Beograd
T. +381 11 660 8998
F. +381 11 660 8958

Kontakt forma